...

За Нас

За нас

Нашата компанија Porlanmaz Bakery Machinery е еден од водечките производители на пекарски машинерии во Турција. Нашата компанија е формирана од искусни специјалисти, кои ја сметаат моменталната технологија, квалитет и џебот на пекарот како врвен приоритет за да им служат на различните пазари низ целиот свет!

Ние ја снабдуваме нашата опрема во повеќе од 90 земји во различни делови на светот. Нашата политика на компанија за иновации за поефикасна опрема и заштеда на оперативни трошоци ни помогнаа да бидеме една од најреномираните компании на пазарот. Со надеж дека ќе бидеме заедно во заеднички и долгорочни деловни активности, ние најмногу ги поздравуваме сите ваши барања и прашања.

Porlanmaz Bakery Machinery - Rotary Rack Oven, Multi deck oven (Matador), Electrical deck oven, Oven for lavash, Mini deck oven, Convection oven, Planetary mixer, Volumetric dough divider, Conical dough rounder, Intermediate proofer, Dough long moulder, Dough kneader, Spiral mixer, Dough sheeter, Bread slicer, Clip band machine, Automatic bread slicer, Flour sifter, Fermentation cabinet, Climator unit, Tray trolley, Water chiller, Water dosing unit, rotary rack convection oven, Bowl tilting machine, pallet trolley

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.