...

Производство

Производство

Индустриската компанија за нерѓосувачки пекарни машини произведува машини и опрема за пекари во Коња од 2001 година. Таа продолжува да произведува со повеќе од 60 видови машини во своето портфолио за производство. Постојано додава иновации во производството следејќи ги иновациите во секторот и технологијата. Користи CNC машини за удирање, ласер и апкант потребни за технологии на производство. Со своите студии за истражување и развој, таа го постави цел на континуирано иновирање во секторот. Ние ги користиме нашите 15-годишно знаење како да произведуваме безбедни, економични и функционални машини за нашите клиенти.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.