...

Тој е дизајниран за производители на торти со средна и голема големина. Дебелината на парчињата може да се прилагоди рачно, како што се бара. Горниот опсег на притисок може да се прилагоди рачно како опција. Брзината на сечење на горната и долната лента може да се прилагоди автоматски. Работи тивко. Целосно е изработен од не’рѓосувачки челик.

Screenshot 54 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.