...

Тој е дизајниран да натовари тесто во рерна и да растовари печен леб од рерната. Може да се произведува за да одговара на секаков вид катна печка. Вчитувањето и истоварувањето се врши автоматски. Процесот на подигнување и спуштање е многу мек и се прави рачно со помош на рачка. Благодарение на системот за движење на педалата и шината, уредот за полнење може рачно да се помести надесно и лево пред рерната. Опремен со монитор за контрола на допир. Структурата на главната колона е насликана со висок квалитет. Може да се произведува целосно рачно.

Screenshot 49 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.