...


– Се користи за мелење леб што се суши во рерна
.
– Постојат 3 типа на сита. – Тој е целосно изработен од не’рѓосувачки челик.

Screenshot 53 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.