...

Воздушна машина за клипинг се користи за затворање на устата на пакувањето по пакувањето леб и слични производи.

– Овозможува тесно запечатување на пакувањето.
– Обезбедува економична употреба на материјали за пакување.
– Ја зголемува продуктивноста на вашето работно место.
– Го намалува времето на производство и трошоците за производство.
– Компресор не е вклучен.
– Систем за печатење со топла лента.

Screenshot 55 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.