...

Во производството на квалитетен леб, важна е ферментацијата и времето кога производот чека во просторијата за ферментација. Благодарение на термостатот и хигростатот во уредот, температурата и влажноста на просторијата автоматски се контролираат на посакуваното ниво. Оваа единица има посебен систем за производство на пареа, а пареата и температурата може да се прилагодат електронски, а по желба, може да се даде само топлина или пареа заедно со двата автоматски систем за испуштање вода, што обезбедува климатизерот да биде траен и долготраен . Благодарение на вентилаторот од горната страна, воздухот што се вшмукува од околината се меша со топлината и влагата произведени од уредот и се разнесува во комората за квасец. Уредот е целосно изработен од не’рѓосувачки челик и е многу лесен за употреба и монтирање. Контролната табла на уредот е одделена од уредот.

Screenshot 57 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.