...

Единицата за дозирање вода е развиена за да се контролира количината на вода. Покрај тоа, количината и температурата на употребената вода се прикажани на дигиталниот монитор на апаратот. Опсег на толеранција +/- 100 гр.

Изборен:
– Двоен влез на вода и миксер

Screenshot 60 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.