...

Печка на палуба (циклотермичка)

Катарни печки на не’рѓосувачки камен (матадор) се опремени со специјално развиен систем за циркулација и камења отпорни на топлина. Благодарение на овој систем, се добива совршен резултат на палење со обезбедување хомогена дистрибуција на топлина на секоја точка од подовите на катната печка. Постојат многу моќни генератори на пареа кои произведуваат посакувана количина на пареа за секој кат. Овие можат да се отвораат и затвораат независно едни од други, така што количината на пареа на секој кат може да се прилагоди поинаку. Ова овозможува истовремено да се печат различни видови торта и слични производи. Загубите на топлина се спречуваат, а заштедите на енергија се постигнуваат со употреба на изолационен материјал со висока вредност на изолацијата во Шпоретите.

Screenshot 4 | | PorlanmazMK
Screenshot 5 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.