...

Печката за конвекција е специјално дизајнирана за производство на пециво и сендвич леб од мали размери во слаткарници, ресторани, хотели и пекари. Циркулацијата на топол воздух се обезбедува со помош на два вентилатори внатре и се шири хомогено во целиот волумен. Во одделот на дното, има опрема што обезбедува соодветна влажна средина за ферментирани производи. Целосно е изработен од нерѓосувачки челичен лим. Заштедата на енергија е постигната со добра топлинска изолација.

Screenshot 12 | | PorlanmazMK
Screenshot 13 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.