...

Печка за конвекција со ротациона количка

Конвекционата печка со ротирачка количка е специјално дизајнирана за производство на леб од пециво и сендвич од мали размери во слаткарници, ресторани, хотели и пекари. Во одделот на дното, има опрема што обезбедува соодветна влажна средина за ферментирани производи. Целосно е изработен од нерѓосувачки челичен лим. Заштедата на енергија е постигната со добра топлинска изолација. Се произведува како електричен и гасен.

Screenshot 14 | | PorlanmazMK
Screenshot 15 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.