...

Мини печка за конвекција е специјално дизајнирана за производство на леб од пециво и сендвич од мали размери во слаткарници, ресторани, хотели и пекари. Со помош на вентилаторите внатре, се обезбедува циркулација на топол воздух и се дистрибуира хомогено на целиот волумен. Во одделот на дното, има опрема што обезбедува соодветна влажна средина за ферментирани производи. Целосно е изработен од нерѓосувачки челичен лим. Заштедата на енергија е постигната со добра топлинска изолација.

Screenshot 10 | | PorlanmazMK
Screenshot 11 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.