...

Електрична рерна со мини палуба

Карактеристика на рерна со мини палуба (модуларна печка) е дека секој кат може да работи самостојно. Бидејќи подовите се базираат на камен, тие ја шират топлината рамномерно. Температурата (горната и долната температура во внатрешноста на подот) и времето на пареа може да се постават поинаку за секој кат. Така, на секој кат може да се готват различни производи. Под рерната има шкаф за ферментација, чија температура и влажност можат да се прилагодат за ферментација пред да се готви. Може да се користи како еднокатна и модуларна, а според потребите, може да се додаде и под, качулка и кабина за ферментација. Овозможува мала потрошувачка на енергија. Благодарение на неговите тркала, може да се премести насекаде. Се произведува електрично.

Screenshot 8 | | PorlanmazMK
Screenshot 9 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.