...

Електрична рерна на палуба

Карактеристика на печката од нерѓосувачки електричен палуб (модуларна печка) е дека секој кат може да работи самостојно. Бидејќи подовите се базираат на камен, тие ја шират топлината рамномерно. Температурата (горната и долната температура во внатрешноста на подот) и времето на пареа може да се постават поинаку за секој кат. Така, на секој кат може да се готват различни производи. Може да се користи како еднокатни и модуларни и подни (максимум 4 спрата) и може да се додаде хауба според потребата. Овозможува мала потрошувачка на енергија.

Screenshot 6 | | PorlanmazMK
Screenshot 7 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.