...

Може да се користи за мешање, камшикување и месење. Тоа е идеална машина специјално дизајнирана за пекари, слаткари, хотели и големи кујни. Едноставен е и безбеден за употреба. Развиени се машини за мешање и матење за корисници со исклучително високи побарувања за производство на разни маси и кои сакаат да работат крајно економски. Овие машини имаат стекнато и меѓународна репутација.

– Моќен ротирачки електричен мотор во однос на ефикасноста.
– Бесплатно движење, глава за мешање без одржување.
– Апаратот за размахване и мешање може да се прикачат истовремено.
– Сад со прилагодување на висината.
– Котелот и алатите се изработени од не’рѓосувачки челик.
– Во котелот има тркала за транспорт.
– Котелот може да се состави без отстранување на апаратот.

Screenshot 44 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.