...

Машина за обликување на тесто за багет е машината што им дава на тестовите чиј процес на средно одмарање е завршен, должината и совршената форма погодна за леб од багет. Лесен транспорт на тркала и можност за употреба независно од производствената линија на леб. Има карактеристика да работи во комбинација со машина за релаксација на пауза кога сакате. Копчето за итно запирање е достапно за безбедна употреба.
– Високо квалитетно насликано главно тело
– Максимална должина на багетата што формира 700мм
– Ролерите и сите подвижни делови се монтираат со лежишта
– Ролери покриени со нерѓосувачки материјал
– Нерѓосувачки челик бункер за влез во тесто

Изборен:
– Количка со тркала

Screenshot 31 | | PorlanmazMK
Screenshot 32 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.