...

Една од важните карактеристики на автоматскиот спирален миксер Mobile Bowl е тоа што може да го меси тестото за многу кратко време. Машината, која може да направи брашно во мали тежини во тесто, заштедува време и енергија на корисникот. Неговата најважна карактеристика е можноста да се користи резервен котел благодарение на неговиот подвижен котел.

– Сите области за контакт со храна се изработени од материјал компатибилен со храна. (Котел, спирала, стругалка
нож и сл.)
– Оттогаш
садот се движи со систем на запчаници, тој никогаш не се лизга при месење, а со тоа и садот
го продолжува процесот на месење со постојана брзина.
– На машината има индикатор за топлина на тестото.
– Времето на месење може да се прилагоди по избор.
– Работи тивко благодарение на системот за ремени и макари.
– Машината може да работи рачно и автоматски и има две поставки за времето.
– Тој е подвижен, има апарати за фиксирање.
– Функција за итно запирање и безбедносен систем на капакот на котелот.
– Одлика за враќање на котелот.

Screenshot 38 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.