...

Тој е дизајниран за лесно подигнување на садот од планетарниот миксер.

Главната каросерија е изработена од висококвалитетен обоен метал

Погоден е за употреба на големи пекари и слаткарници.

Лесен е за употреба

Има специјална заштита апарат за итни случаи

Работи со далечински управувач.

Има систем за механичко движење со ланци

Screenshot 45 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.