...

Нерѓосувачката машина за навалување со автоматско подигнување на садот работи во хармонија со подвижниот сад на автоматската спирална мешалка со мобилен сад. Осигурува тестото, кое го заврши својот процес во автоматското спирално машино за месење тесто со нерѓосувачки подвижен сад, да се пренесе на машината за сечење брзо и безбедно без човечки допир. Кога котелот достигнува највисоко ниво за да го испушти тестото, тој автоматски почнува да се врти околу себе и благодарение на стругалката во кадата, целото тесто се растоварува. Откако котелот го заврши процесот на празнење, тој го заврши својот спуст многу непречено благодарение на контролата на брзината (особено последниот дел за слетување).

Screenshot 39 | | PorlanmazMK

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.